info@parssehat.com 

021-66565254-5

درباره ما

 

درباره پارس صحت آزمون

مدیریت شرکت پارس صحت آزمون با تکیه بر سابقه 25 ساله خود در زمینه تولید ابزار دقیق و ادوات آزمون و کالیبراسیون در سال 1386  اقدام به راه اندازی آزمایشگاه های مرجع کالیبراسیون ابعاد، فشار، دما، جرم، حجم، شیمی، رطوبت، الکتریک، زمان، نیرو و گشتاور ، گازسنجی و فلو نموده و با استقرار استانداردISO/IEC 17025    در تمامی دامنه کاری خود توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و انطباق کلیه بخش های این شرکت با استاندارد نام برده تایید گردیده ....

 

بیشتر

درباره کاوش نگاشت پارس آزما

بخش آموزش شرکت پارس صحت آزمون با تکیه بر سابقه 6 ساله این شرکت در امر آموزش های تخصصی سیستم های کیفیت و نیز کالیبراسیون  از سال 1394 پس از اخذ مجوز آموزش از اداره استاندارد فعالیت خود را در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریتی، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در رشته های برق و الکترونیک، صنایع شیمیاییو پلیمر، اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها و مواد معدنی با نام کاوش نگاشت پارس آزما فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده است.....

بیشتر

اخبار و رویداد

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

دوره آمـوزشي تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم به مدت یک روز در 18 مهرماه و دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فلو به مدت دو روز

29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه  برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار به مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر 

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و  دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی الکتریک به مدت سه روز با همکاری گاز استان تهران در مرداد ماه 1396 برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

دوره آمـوزشي تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم به مدت یک روز در 18 مهرماه و دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فلو به مدت دو روز

29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه  برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار به مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر 

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و  دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی الکتریک به مدت سه روز با همکاری گاز استان تهران در مرداد ماه 1396 برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در تاریخ 12 و 13 تیر ماه برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران در اردیبهشت ماه 1396 برگزار گردید

بیشتر...
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

بیشتر...
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان

دوره آموزشی تخصصی ابعاد با حضور کارشناسان و متخصصین ابزار دقیق آزمایشگاه کالیبرلسیون فولاد هرمزگان در هفته ‍پایانی آبان برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور نفرات سازمان تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
برگزاری دوره آموزشی تضمین کيفيـت داخـلي و خـارجي و حل تمرین با نرم افزار minitab در آزمايـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی آزمایشگاهی جرم و حجم 18 و دوره کالیبرسیون تخصصی فلو در تاریخ های 29 تا 30 مهر ماه 1396 با همکاری فولاد مبارکه
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشاربه مدت سه روز در هفته پایانی شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی بوشهر
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و دوره تخصصی آزمایشگاهی فشار و دما به مدت چهار روز در شهریور ماه 1396 با همکاری پتروشیمی فراورش بندر امام خمینی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان

مشتریان ما

کلیه حقوق برای این سایت محفوظ میباشد.کانکسکانکسثبت شرکتکاشت مولیزر موهای زائد

طراحی سایت و پشتیبانی سایت توسط سئو سایت وب نوش

شبکه های اجتماعی ما

باربری اتوبار تزریق چربی لیزر موهای زائد بدن دستگاه لیزر موی خانگی تزریق ژل لیزر موهای زائد تزریق بوتاکس قیمت لیزر موهای زائد لیزر جوانسازی پوست میکرونیدلینگ هاست کاغذ دیواری خرید کاغذ دیواری فروش کاغذ دیواری سئو پشتیبانی سایت سر رسید سر رسید اختصاصی سالنامه