کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون

پرتال موقت شرکت خدمات مهندسی ابزار دقیق پارس صحت آزمونآزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون
شرکت پارس صحت آزمون در سال 1387 شروع به کار نموده که با راه اندازی آزمایشگاه های مرجع کالیبراسیون ابعاد، فشار، دما، جرم، حجم، شیمی، دور، حجم، شیمی، دور، رطوبت، الکتریک، زمان، نیرو و گشتاور به توسعه خود ادامه داده است، سپس شرکت تحت ممیزی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 از سوی نظام تایید صلاحیت ایران(IAS) و استاندارد دفاعی ایران(IDS) قرار گرفته و انطباق کلیه بخش های این شرکت با استاندارد نام برده تایید گردیده و گواهینامه تایید صلاحیت این آزمایشگاه ها تحت شماره NACI/LAB 223 تمدید گردیده است.