کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

برگزاری دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت در آزمون و کالیبراسیون

شنبه, 18 فروردین 1397

مرحله اول دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت در آزمون و کالیبراسیون با همکاری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در تاریخ 97/01/16 برگزارگردید.
در این دوره مباحثی چون انواع خطا ، مولفه های عدم قطعیت ، توابع توزیع و مفاهیم آماری ، ترکیب مولفه ها ، درجات آزادی و درجه آزادی موثر ، عدم قطعیت بسط یافته و ... بررسی گردید.

شرکت کنندگان در این دوره باید بعنوان پیش نیاز با دوره های اندازه شناسی و کالیبراسیون و مفاهیم اولیه آماری  آشنایی داشته باشند.

تکنیک هایی چون بی بعد سازی ، عدم قطعیت نسبی ، استخراج ضرایب حساسیت نیز در این دوره تدریس گردید.

پس از طی دوره فراگیران توانایی محاسبات عدم قطعیت را بطور کامل خواهند داشت.
در پایان نیز گواهینامه آموزشی معتبر یا قابلیت ردیابی اهدا خواهد شد.