کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه پارس صحت آزمون | مجری کالیبراسیون و امور آزمایشگاهی و راه اندازی  انواع آزمایشگاه

 

آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی شرکت پارس صحت آزمون با در اختیار داشتن تجهیزات و مواد شیمیایی مرجع اولیه و ثانویه توانایی کالیبراسیون تجهیزاتی چون انواع   pH متر ، هدایت سنج ، کدورت سنج ، رفرکتومتر، بیریکس سنج ، اسپکتروفتومتر ، غلظت سنج ، ویسکومتر ، لوله مویین ، هیدرومتر ، الکل سنج ، چگالی سنج و انواع ظروف حجمی را دارد.

آزمایشگاه شیمی